Составление и представление финансовой и налоговой отчетности по итогам 2017 года. Последние распоряжения Министерства финансов Украины и государственной фискальной службы Украины. Перспективы изменений с 2018 года

Семинар

21 декабря 2017

с 14:00 до 17:00

Бульварно-Кудрявская, 26 (актовый зал)

Спикер — Кергет В. П.
Стоимость: для членов СНБА — 350 грн,  для лиц не являющимися членами СНБА — 450 грн.


І. Бухгалтерський облік та фінансова звітність

1.1. Важливі зміни до наказу Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. №88 «Про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку» і їх вплив на статус первинних бухгалтерських документів. Особливі випадки відображення в обліку доходів і витрат без первинних документів. Вплив таких операцій на складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства.

1.2. Необхідність внесення змін до облікової політики підприємств в разі змін до нормативних документів пов’язаних з бухгалтерським обліком та складання фінансової та податкової звітності.

1.3. Фінансова звітність за підсумками 2017 року згідно П(С)БО та МСФЗ:

 • порядок подання фінансової звітності за 2017 рік та загальні вимоги до фінансової звітності;
 • форма №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
 • форма №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
 • форма №3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 • форма №4 «Звіт про власний капітал»;
 • складання приміток до річної фінансової звітності;
 • особливості складання річної фінансової звітності суб’єктами малого підприємства згідно П(С)БО 25 за формами 1-М, 2-М, 1-МС, 2-МС.

1.4. Нормативні документи, що регулюють бухгалтерський облік основних засобів, нематеріальних активів, запасів, фінансових витрат і т.п.

1.5. Зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що вступають в силу з 2018 року.

ІІ. Важливе про ПДВ

2.1.  Досвід «боротьби» при зупиненні реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування в ЄРПН:

 • об’єкти контролю;
 • аналіз критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН; зміни з 2018 року;
 • порядок роботи Комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН; адміністративне оскарження дій Комісії;
 • перелік документів, достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;
 • судова практика вирішення спорів пов’язаних з зупиненням реєстрації податкових накладних.

2.2. Вимоги до оформлення податкових накладних:

 • про коди в податкових накладних;
 • помилки в обов’язкових та необов’язкових реквізитах податкової накладної;
 • зв'язок податкової накладної і первинного документа.

2.3. Особливості складання податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2017 року та січень 2018 року.

2.4. Бухгалтерський облік ПДВ: як уникнути помилок.

2.5. Останні роз’яснення (індивідуальні податкові консультації) з питань нарахування та сплати податку на додану вартість з різних питань розділу V Податкового кодексу України.

ІІІ. Податок на прибуток підприємства

3.1. Об’єкт оподаткування податком на прибуток. Визначення фінансового результату до оподаткування на основі бухгалтерського обліку та фінансової звітності складеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ. Поняття коригування фінансового результату до оподаткування.

3.2. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. Податкова декларація з податку на прибуток підприємства.

3.3. Особливості визначення доходів підприємств згідно П(С)БО 15 «Дохід», як бази для визначення доходів з метою оподаткування.

3.4. Особливості визначення витрат підприємств згідно П(С)БО 16 «Витрати», як бази для визначення витрат з метою оподаткування. Місце витрат не пов’язаних  з господарською діяльністю в фінансовій звітності та податковій декларації.

3.5. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.

3.6. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при формуванні резервів (забезпечень). Різниця між резервами (забезпеченнями), які формуються за рахунок поточних витрат та/або чистого прибутку підприємства. Особливості обліку та впливу на оподаткування резерву на виплату відпусток працівникам.

3.7. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при формуванні резерву сумнівних боргів згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

3.8. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій.

3.9. Останні роз’яснення Державної фіскальної служби з питання оподаткування  податком  на  прибуток підприємств

ІV. Податок на доходи фізичних осіб

4.1. База оподаткування до різних видів доходів фізичних осіб та ставки податку на доходи фізичних осіб.

4.2. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподаткованого доходу. Документальне забезпечення податкової соціальної пільги з податку на доходи фізичних осіб на наступний рік.

4.3. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Відповідальність податкових агентів за порушення порядку нарахування та сплати податку до бюджету.

4.4. Звітність податкових агентів по виплаченим (нарахованим) доходам фізичним особам та нарахованого (сплаченого) податку. Порядок складання та подання розрахунку за формою №1-ДФ. Виправлення помилок та штрафні санкції.

4.5. Необхідність перерахунку податку на доходи фізичних осіб за підсумками року.

V. Річна податкова звітність з інших податків.

5.1. Складання та подання Податкової декларації зі сплати земельного податку (орендної плати за землю) на 2018 рік.

5.2. Складання та подання Податкової декларації з податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2018 рік.

5.3. Необхідність подання протягом року Уточнюючих податкових декларацій зі сплати земельного податку ( орендної плати за землю) та податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.

VІ.  Деякі питання роботи юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування.

6.1. Річна податкова звітність юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування.

6.2. Перехід юридичної особи зі сплати єдиного податку на загальну систему оподаткування. Облік і оподаткування перехідних операцій.

6.3. Перехід платника — юридичної особи із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування.

VІІ. Деякі питання адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)

7.1. Що таке план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків.

7.2. Нові правила обміну з фіскальними службами цифровими документам. Порядок функціонування електронного кабінету.

7.3. Значення та особливості  отриманих індивідуальних податкових консультацій. Узагальнюючі податкові консультації.

7.4. Можливості і порядок притягнення до відповідальності конкретного «контролера» за його неправомірні дії та нанесення збитків підприємству.

7.5. Використання терміну «позовна давність» для правильного відображення доходів та витрат. Зв'язок господарського та податкового законодавства при визначені і використанні позовної давності.

 VІІІ. Інші питання

 8.1. Необхідність наявності печаток на господарських документах.

8.2. Кінець року, а контрагент – бюджетна установа не сплачує кошти за отриманий товар (роботи, послуги) – що робити?

8.3. Аналіз трудових порушень та фінансові санкції за порушення трудового законодавства. Виконання приписів органів Держпраці.