Бухгалтерський облік та оподаткування підприємств з різними формами власності та структурами. Особливості складання звітності за 9 місяців 2021 року. Останні роз’яснення з питань бухгалтерського обліку, оподаткування та складання звітності.

09-09-2021

Програма семинара 09.09.2021р з 14.00
Місто проведення: м. Киів, Повітрофлотський пр. 39/1, актовий зал засідань ДП «Укрдіпродор»

За участю Кергета Володимира Павловича: експерт — аналітик по обліку та оподаткуванню, професійний практик – консультант

реєстрація: aksonova@ukr.net

I. Особливості роботи підприємств, що мають відокремлені структурні підрозділи.
1.1. Призначення Положення про облікову політику для визначення спільних доходів і витрат.
1.2. Формування собівартості робіт (послуг). Альтернативні варіанти списання непрямих витрат на собівартість робіт (послуг).
1.3. Облік і відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат.
1.4. Облік взаємовідносин між головним підприємством та структурними підрозділами, в т.ч. при виконанні робіт (послуг) по спільним договорам.
1.5. Особливості складання Декларації з податку на додану вартість підприємств, що мають відокремлені структурні підрозділи.

II. Податок на додану вартість.
2.1. Визначення платників податку на додану вартість.
2.2. Визначення об’єкта оподаткування. Визначення місця постачання товарів та послуг, у тому числі за межами України.
2.3. Дата виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів (робіт, послуг).
2.4. Визначення операцій, що не е об’єктами оподаткування на додану вартість.
2.5. Операції звільнені від оподаткування (навчання; постачання, надання послуг та інші специфічні звільнення).
2.6. Податковий кредит. Умови його отримання і відображення в податковій декларації.
2.7. Нормативні документи та роз’яснення фіскальної служби щодо виписки податкової накладної. Різні періоди податкової накладної. Особливості виписки різних податкових накладних.
2.8. Електронне адміністрування податку на додану вартість. Роз’яснення фіскальних органів щодо адміністративного визначення податкових зобов’язань. Практичні поради підприємствам відносно адміністрування податку на додану вартість. Блокування податкових накладних.

IІI. Податок на прибуток підприємств.
3.1. Платники податку на прибуток.
3.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток. Визначення фінансового результату до оподаткування на основі бухгалтерського обліку та фінансової звітності складеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ. Поняття коригування фінансового результату до оподаткування. Збільшення впливу облікової політики підприємства на визначення податку на прибуток.
3.3 Особливості визначення доходів підприємств згідно П(С)БО 15 «Дохід», як бази для визначення доходів з метою оподаткування. Аналіз відомчих нормативних документів, що визначають порядок визначення доходів та їх облік.
3.4. Особливості визначення витрат підприємств згідно П(С)БО 16 «Витрати», як бази для визначення витрат з метою оподаткування. Аналіз відомчих нормативних документів, що визначають порядок визначення та калькулювання витрат.
3.5. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. Практичні поради при підготовці первинних документів з метою достовірного визначення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів з метою оподаткування. Визначення різниць при нарахуванні зносу основних засобів отриманих безкоштовно, в господарське ведення та концесію.
3.6. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при формуванні резервів (забезпечень). Різниця між резервами (забезпеченнями), які формуються за рахунок поточних витрат та/або чистого прибутку підприємства. Особливості обліку та впливу на оподаткування резерву на виплату відпусток працівникам.
3.7. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при формуванні резерву сумнівних боргів згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Значення терміну позовної давності для визначення різниць, які виникають при списанні сум резерву сумнівних боргів з метою оподаткування. Особливості при оподаткуванні у випадку списання заборгованості за роботи (послуги).
3.8. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій. Практичні поради при підготовці первинних документів з метою достовірного визначення різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій.
3.9. Остаточні роз’яснення Державної фіскальної служби з питання оподаткування податком на прибуток підприємств.

IV. Бухгалтерський облік та фінансова звітність.
4.1. Зміни до Закону України» Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».
4.2. Застосування нормативних документів, прийнятих Міністерством фінансів України, що рекомендують ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, запасів, фінансових витрат та їх зв’язок з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
4.3. Фінансова звітність за 9-ть місяців 2021 року (склад, строки) підприємств з урахуванням розміру підприємства, та відповідної постанови Кабінету міністрів України від 11.07.2018 року № 547.
4.4. Аналіз Положення про ведення касових операцій в Україні.
4.5. Відповідальність за неподання фінансової звітності.

V. Деякі особливості заповнення Податкового розрахунку сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.
5.1. Заповнення головного звіту в цілому за квартал.
5.2. Складання Відомостей про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам.
5.3. Складання Відомостей про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (по формі 4ДФ)
5.4. Складання Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби.

VІ. Відповіді на запитан